باسمه تعالی
اطلاعیه (فراخوان)
سهامداران محترم شرکت ساختمان و نصب صنایع پتروشیمی
احتراماَ

با بذل عنایت و توجهی که سهامداران محترم در جامعه سهامداری شرکت ساختمان و نصب صنایع پتروشیمی از منظر آینده نگری و مآل اندیشی مبذول می دارند و در پی موضوعات مطروحه در مجمع عمومی مورخ 96/02/14 و تصمیمات هیات مدیره که پیوسته در جهت منافع صاحبین سهام، مسئولانه اهتمام می ورزند، موقعیت را مغتنم شمرده و همگان را جهت دستیابی به خرد جمعی در خصوص 49٪ سهام دعوت می نماید. اکنون از کلیه سهامداران محترمی که دارای بهترین ایده ها، پیشنهادها، روشهای اجرایی بهینه در خصوص سهام 49٪ می باشند، خواهشمند است، با مراجعه به سایت شرکت ساختمان ونصب صنایع پتروشیمی(www.piecc.net) نسبت به ثبت نام اولیه اقدام و آمادگی خود را جهت اظهار نظر از مورخ 96/04/10 لغایت 96/04/25 اعلام تا همه با همگرائی و نشست های تخصصی به تصمیم واحد و قاطعی که در بر گیرنده منافع عموم سهامداران و در جهت صرفه و صلاح شرکت و زیر مجموعه های آن باشد، دستیابیم.
دبیر هیات مدیره
محمد محسن فخیمیفرم ثبت نام